Mono Lake, California

photos by Kristen > travel photos

Mono Lake is a salty lake on the eastern side of the sierra nevada.


© 2018 Kristen Ankiewicz